Звіт користувача
за результатами тестування

Злата, 9 клас

Ідентифікатор: sample
Тест пройдено 17 листопада 2020 року за 87 хв.

Цей звіт призначений для учнів та їхніх батьків.

Він містить коротку загальну інформацію за результатами тестування, пояснення основних термінів, сфер та компетенцій, які досліджувалися. А також питання до себе для підготовки до консультації з профорієнтації.

Результати тестування мають розглядатися разом зі фахівцем із профорієнтації, який має поглиблену інформацію за результатами тестування та навички її аналізу й інтерпретації.

Ми рекомендуємо не ухвалювати важливих рішень самостійно на основі цього звіту, без консультації та фахових рекомендацій консультанта з профорієнтації, щоб уникнути хибних трактувань, висновків і рішень щодо професійного майбутнього.

Про тестування

Мета цього тестування — комплексне оцінювання компетенцій, здібностей та інтересів для визначення професійної спрямованості та ухвалення рішень, які допоможуть робити послідовні кроки на шляху професійної реалізації. Це дозволяє сформувати ґрунтовне розуміння сильних сторін, точок зростання та професійних спрямованостей, які відповідають інтересам.

Тестування спирається на ідеї м’яких навичок та безперервного навчання.

Базується на поєднанні ідей, закладених у модель компетенцій і Програму міжнародного оцінювання учнів (PISA) від Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), модель майбутньої зайнятості від Всесвітнього економічного форуму, категорії професійної інформації від Професійної інформаційної мережі (O*NET), модель робочих навичок майбутнього від Інституту майбутнього (IFTF) та Науково-дослідного інституту університету Фенікса.

Також при розробці тестування використовувалися ідеї особистісної моделі Великої п’ятірки та теорії кар’єрного вибору Голланда (RIASEC).

Ідея навчання протягом життя полягає в постійному самостійному та вмотивованому прагненні до нових знань, що сприяє соціальній інтеграції, формуванню активної позиції, професійній конкурентоспроможності.

М’які навички — це сукупність особистісних якостей, умінь, компетенцій, які проявляються у розумінні та вмінні керувати собою та стосунками з іншими людьми. Вони не залежать від академічних знань, втім є важливими для особистісної та професійної самореалізації. М’які навички визначають можливість людини орієнтуватися і взаємодіяти з середовищем (як соціальним, так і професійним).

До м’яких навичок належать соціальні, емоційні, особистісні та професійно орієнтовані характеристики людини.

М’які навички є фундаментом, що допомагає формувати, розвивати інші професійні й особистісні якості та компетенції. Професійні компетенції — це поєднання м’яких навичок і академічних знань.

Результати тестування

Нижче наведено опис м’яких навичок, особистісних характеристик та здібностей, які відіграють важливу роль у професійному становленні та реалізації. Ви можете ознайомитися зі загальними описами компетенцій і навичок, трактуванням низьких і високих балів, зіставляючи це з вашими результатами. Проаналізувати детальну картину та ваші показники вам допоможе фахівець із профорієнтації.

Базові компетентності

Потенціал, який сприяє навчанню та ефективному опановуванню нового, основа інших (зокрема професійних) компетентностей і можливостей їхнього розвитку.

Усвідомленість

Безпосереднє сприймання та розуміння проявів, станів, характеристик як власних, так й інших людей чи процесів. Моніторинг, оцінювання ефективності себе чи інших людей, що дає можливість для коригування та покращення.

Також компетенція охоплює розуміння власних особистісних характеристик, когнітивних можливостей (зокрема через прогнозування власної ефективності у вирішенні задач) та міжособистісних стосунків (станів інших людей, ефективності взаємодії).

Високі показники говорять про виражену здатність до саморозуміння, вміння бачити, як наслідки власних дій впливають на інших, і навпаки.

Низькі показники вказують на складність прогнозувати результати власних дій чи правильність рішень, співвідносити певні характеристики, прояви зі власними сильними чи слабкими сторонами.

Критичне мислення

Побудова висновків на основі фактів, аналізу та синтезу інформації. Проявляється у використанні логіки та розмірковувань для виявлення сильних і слабких сторін альтернативних рішень, висновків щодо проблем і способів їхнього розв’язання.

Високі показники говорять про виражену здібність до аналізу й узагальнення, вміння відділяти основне від другорядного, будувати умовиводи, спираючись на закони логіки.

Низькі показники свідчать про складнощі зі сприйняттям причинно-наслідкових зв’язків чи структуруванням інформації, схильності будувати узагальнення чи висновки на основі другорядних характеристик.

Існують різні підходи до визначення типів критичного мислення. Один із підходів — це розгляд критичного мислення за типами здібностей: вербальних та абстрактних. Додатково виділяють також логічні здібності, які є важливою частиною критичного мислення.

Вербальні здібності — розуміння тексту, його структури та логіки. Вміння робити висновки на основі матеріалу, аналізуючи та узагальнюючи написане.

Абстрактні здібності — вміння знаходити загальні закономірності, виділяти з абстрактних, неструктурованих даних загальне та будувати на його основі передбачення. Зазвичай вимірюється через вирішення невербальних задач, де інформація представлена не текстовими символами, а графічно чи цифрово.

Логічні здібності — як уміння будувати висновки на основі інформації, використовуючи закони логіки, здатність розв’язувати логічні задачі. Ці здібності задіюються і у вербальних, і у абстрактних. Для оцінювання розуміння законів логіки та вміння визначати логічні помилки додатково застосовують логічні задачі.

Вирішення проблем

Розуміння невідповідностей інформації та умов, впорядкування та пошук додаткової інформації для знаходження потенційних рішень, узгодження невідповідностей, оцінювання рішень, вибір одного з них для впровадження.

Високі показники проявляються у вмінні знаходити рішення в суперечливих ситуаціях, а також у впевненості у власній здатності вирішувати проблеми.

Низькі показники говорять про те, що людина може почуватися невпевнено перед проблемами, сумніватися у власних рішеннях чи обирати не найкращі варіанти рішень.

Соціальні компетентності

Потенціал, що дозволяє ефективно керувати соціальними взаємодіями, виражається в навичках (емоційних, когнітивних, соціальних, поведінкових), необхідних для соціальної адаптації, продуктивної взаємодії зі соціальним оточенням.

Доброзичливість

Особистісна риса, яка проявляється в позитивному ставленні та довірі до інших людей, орієнтації на співпрацю, ввічливості у спілкуванні й альтруїстичності.

Високі показники говорять про виражену орієнтацію на взаємодопомогу та кооперацію, прагнення налагоджувати взаємодію, підтримувати інших і турбуватися про інтереси оточення.

Низькі показники свідчать про схильність до індивідуалізму, орієнтацію на прямоту та відвертість, увагу до власних потреб та просування своїх інтересів, захисту особистих меж.

Емоційна компетентність

Базова соціальна навичка, вміння розпізнавати, інтерпретувати відповідно до контексту та конструктивно реагувати на емоції (власні та інших людей), а також врахування емоційного відгуку та контексту в ухваленні рішень для побудови адаптивних стратегій поведінки.

Високі показники говорять про уважність до власних емоцій та переживань і мотивації інших людей, вміння враховувати цю інформацію при ухваленні рішень і при взаємодії з людьми.

Низькі показники свідчать про складнощі з розумінням впливу емоцій на поведінку, розпізнаванням переживань та мотивації інших. А також можуть бути проявом невпевненості у власних здібностях до розуміння емоцій.

Емоційна стабільність

Особистісна риса, що визначає рівень емоційності, проявляється у вмінні опановувати хвилювання, не підпадати під вплив настрою й миттєвих імпульсів.

Високі показники пов’язані з низьким рівнем хвилювань і зовнішніх емоційних реакцій. Це говорить про виражене вміння опановувати емоції, стриманість та виваженість в реакціях, здатність до самоконтролю в емоційно напружені моменти.

Низькі показники проявляються у вираженій емоційності, різких змінах настрою, схильності до хвилювань та імпульсивних рішень під впливом емоцій. Такі люди схильні інтенсивніше переживати емоції та вільніше їх демонструвати.

Здатність до змін

Здатність змінювати власні стратегії, переконання, способи взаємодії, передбачаючи зміни та реагуючи на них, адаптуючись до нових умов, позитивне ставлення до змін і цікавість до новизни.

Толерантність до невизначеності

Здатність сприймати невизначеність як можливості, вбачаючи в ній переваги, ухвалювати рішення та ефективно діяти у нових умовах, віра у власну здатність справлятися з невизначеністю.

Високі показники свідчать про те, що людина не схильна губитися в ситуаціях, що швидко змінюються, а здатна продовжувати діяти навіть в умовах браку інформації.

Низькі показники говорять про те, що в незрозумілих чи мінливих ситуаціях людина почувається невпевнено та розгублено, має складнощі з ухваленням рішень та схильна негативно ставитися до невизначеності.

Когнітивна гнучкість

Здатність переключатися між різними стимулами, інформацією, задачами та втримувати увагу на декількох параметрах одночасно (за потреби переходячи від одного до іншого).

Високі показники вказують на те, що людина легко переключається між контекстами, змінюючи свою поведінку, легко пристосовується до зміни зовнішніх умов.

Низькі показники проявляються у складнощах перелаштовуватися за зміни обставин, людині важко відслідковувати зміни та перебудовувати свої рішення та стратегії відповідно до них.

Відкритість до нового

Особистісна риса, що проявляється у схильності вибирати нові стратегії, цікавості до нових ідей і поглядів; готовність експериментувати та досліджувати, здатність зберігати неупереджений погляд.

Високі показники говорять про виражений інтерес та готовність сприймати нові знання, схильність експериментувати, шукати нові способи розв’язання задач, зацікавленість у новій інформації, здатність зберігати неупереджений погляд й розглядати те, що відбувається, з різних сторін, не роблячи поспішних висновків.

Низькі показники говорять про схильність до консервативності, орієнтацію на старі перевірені стратегії, обережність у рішеннях та поступовість у змінах. Такі люди не схильні експериментувати заради цікавості та потребують більше часу для звикання до нового.

Проактивність

Орієнтація на вияв ініціативи, схильність ухвалювати рішення та будувати власну діяльність з урахуванням можливих змін у майбутньому.

Відповідальність

Особистісна риса, організованість та сумлінність, схильність до самодисципліни, послідовність у роботі на результат, орієнтація на загальновизнані правила.

Високі показники проявляються у схильності до планування, послідовності в діях і рішеннях, любові до впорядкованості та навичках самодисципліни.

Низькі показники говорять про спонтанність, схильність ухвалювати рішення, орієнтуючись на ситуативні бажання та власні інтереси, надання переваги короткотерміновим вигодам на противагу довготерміновим.

Енергійність

Особистісна риса, орієнтація на соціальну взаємодію, комунікацію, інтерес до проведення часу в групі.

Високі показники проявляються у відкритості до спілкування, соціальної взаємодії, активності та живості, динамічності.

Низькі показники вказують на те, що людина схильна віддавати перевагу часу для себе, комфортно почувається наодинці, не любить швидкого темпу у діяльності та цінує особистий простір.

У формуванні проактивної позиції беруть участь також такі характеристики та компетентності, як вирішення проблем, усвідомленість, толерантність до невизначеності, підприємницькі інтереси.

Інформаційно-цифрова компетентність

Необхідні навички загального користування інформаційними, цифровими ресурсами для виконання задач та розв’язання проблем, а також вміння дбати про безпеку власних даних.

Інформаційно-цифрова компетентність

Навички безпечного користування цифровими ресурсами (турбуючись про інформаційну безпеку), здатність користуватися вебплатформами, знаходячи, оцінюючи та використовуючи інформацію для виконання задач та вирішення проблем.

Високі показники говорять про те, що людина знає, як користуватися вебресурсами чи платіжними системами, турбуючись про захист власних персональних даних, та як використовувати цифрові технології для вирішення проблем.

Низькі показники свідчать про брак знань чи навичок у користуванні вебресурсами, цифровими технологіями, зокрема з дотриманням правил захисту особистої та конфіденційної інформації.

Ваші сильні сторони

Когнітивна гнучкістьКогнітивна гнучкість
УсвідомленістьУсвідомленість
Критичне мисленняКритичне мислення
Відкритість до новогоВідкритість до нового

Ці компетенції та риси важливі у:

Професійна спрямованість

Ваші провідні напрями професійної спрямованості:

i Дослідницька

r Реалістична

e Підприємницька

a Художня

c Конвенціональна

s Соціальна

I Дослідницька спрямованість

Проявляється у вивченні нового та вирішенні проблем, у пошуку й аналітичності, поєднанні відкритості й інтересу та структурованості. Вашими сильними сторонами є допитливість у поєднанні з обґрунтованістю та критичним мисленням. Для вас важлива незаангажованість, можливість перевіряти висновки, бачити різні варіанти, критично їх оцінюючи. Об’єктивність і неупередженість — ось цінність для вас.

Гасло дослідницької спрямованості: «Як я можу це перевірити або виміряти?».

Особистісна характеристика, пов’язана з дослідницькою спрямованістю: відкритість до нового.

Професійні контексти, близькі для дослідницької спрямованості, — це сфери, які мають певну невизначеність і вимагають гнучкості у поглядах і рішеннях, аналітичності, вміння перевіряти власні гіпотези та не боятися помилитися, це дослідження у найрізноманітніших проявах.

Враховуючи високу вираженість цієї спрямованості, варто розглядати сфери, де ви зможете проявляти допитливість і критичність, відшуковуючи нові рішення, і досліджувати нове.

R Реалістична спрямованість

Виявляється в орієнтації на практичну діяльність, любові до роботи руками, бажанні бачити конкретні результати власної діяльності. Практичність у роботі, вміння вирішувати прикладні проблеми є вашим хистом. Для вас важлива можливість бачити конкретні результати діяльності, чесність і прямолінійність у роботі. Практична обґрунтованість, доцільність у всьому — ось цінність для вас.

Гасло реалістичної спрямованості: «Як я можу це зробити чи полагодити?».

Особистісні характеристики, пов’язані з реалістичною спрямованістю: відповідальність і інтровертованість.

Професійні контексти, близькі для реалістичної спрямованості, — це сфери, які передбачають роботу найперше з речами та конкретними об’єктами, а не абстрактними ідеями чи людьми; можливість «відчувати» свою роботу руками, використовувати технічний, інженерний погляд на роботу.

Враховуючи вираженість цієї спрямованості, варто звертати увагу на сфери, які пов’язані з прикладними задачами та результатами, які можна побачити та об’єктивно виміряти.

E Підприємницька спрямованість

Полягає в орієнтації на можливості, у пошуку та використанні переваг. Ви орієнтовані на результат, схильні ставити конкретні цілі та отримувати задоволення від вирішення проблем на шляху до цілі. Для вас цінні конкретні результати власної роботи, а пошук можливостей, вміння перетворювати ідеї на проєкти є вашою сильною стороною.

Гасло підприємницької спрямованості: «Які вигоди я можу отримати, вирішуючи ці проблеми?».

Особистісні характеристики, пов’язані з підприємницькою спрямованістю: відповідальність, енергійність.

Професійні контексти, близькі для підприємницької спрямованості, — це сфери, де можна ставити конкретні цілі, шукаючи можливості та шляхи досягнення результату й отримання вигоди, вирішувати проблеми.

Враховуючи помірну вираженість цієї спрямованості, варто звертати увагу на сфери, пов’язані з можливістю брати участь в організації робочих процесів, відчувати залученість у розвиток проєктів і вирішення робочих проблем.

Комбінація спрямованостей

Приклади професій, в яких зустрічається комбінація цих спрямованостей: планувальник відновлення довкілля, спеціаліст із охорони ґрунтів і водних ресурсів, інженер з пожежної безпеки, геоінженер, інженер наносистем.

Для детальнішого аналізу та вибору професійних сфер необхідно враховувати поєднання професійних спрямованостей, особистісних характеристик, м’яких компетенцій, біографії та соціальної ситуації.

Детальніше розглянути поєднання та вираженість різних типів спрямованостей, пов’язаних із ними характеристик і додаткових показників, не наведених у цьому звіті, вам допоможе консультант із профорієнтації. Цей звіт — лише загальний опис спрямованостей, що переважають у вашому випадку.

Вибір професійних сфер

Нижче наведено перелік професійних сфер, кластерів і шляхів, які близькі до ваших професійних спрямованостей. Цей перелік ґрунтується на даних Професійної інформаційної мережі (O*NET).

Прочитайте наведені нижче варіанти та поміркуйте над тим, які з них вам цікаві, а про які вам мало відомо та потрібно дізнатись більше інформації.

Оцінюйте не приклади професій, а напрями загалом (професійні поля, кластери та шляхи).

Кількість наведених прикладів напрямів і професій залежить від поширеності вашої комбінації професійних спрямованостей. Наприклад, за переважання конвенційної, підприємницької та реалістичної спрямованостей людина отримає чимало варіантів для вибору. А за переважання художньої, конвенційної та дослідницької спрямованостей список запропонованих варіантів буде значно меншим, точних збігів при цьому може навіть не бути.

Фахівець із профорієнтації допоможе вам розглянути отримані результати та ваші зацікавлення, співвіднести їх із вашими сильними сторонами, контекстом і додатковими показниками та за потреби розглянути додаткові професійні напрямки.

Професійні спрямованості

Код Професійне поле Професійний кластер Професійний шлях Приклади професій
ireСільське господарство, продовольство та природні ресурсиСільське господарство, продовольство та природні ресурсиЕнергопостачальні, монтажні та технічні системиІнженер у галузі сільського господарства
ireСільське господарство, продовольство та природні ресурсиСільське господарство, продовольство та природні ресурсиОхорона навколишнього середовищаІнженер з водопостачання та водовідведення
ireТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаПриродничі науки та математикаСпеціаліст із охорони ґрунтів і водних ресурсів
ireТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаПриродничі науки та математикаПланувальник відновлення довкілля
ireТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїФахівець із матеріалознавства
ireТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїІнженер наносистем
ireТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїІнженер з пожежної безпеки
ireТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїГеоінженер
irОхорона здоров’яОхорона здоров’яБіотехнологічні дослідження та розробкиБіомедичний інженер
irОхорона здоров’яОхорона здоров’яДіагностичні послугиТехнолог цитогенетичних досліджень
irОхорона здоров’яОхорона здоров’яТерапевтичні послугиВетеринар
irОхорона здоров’яОхорона здоров’яТерапевтичні послугиПатолог
irОхорона здоров’яОхорона здоров’яТерапевтичні послугиСтоматолог-ортопед
irСільське господарство, продовольство та природні ресурсиСільське господарство, продовольство та природні ресурсиРослинництвоФахівець у галузі сільського господарства
irСільське господарство, продовольство та природні ресурсиСільське господарство, продовольство та природні ресурсиТваринництвоЗоолог
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаПриродничі науки та математикаМікробіолог
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаПриродничі науки та математикаНауковець
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаПриродничі науки та математикаНауковець із дослідження нових елементів
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаПриродничі науки та математикаФізик
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаПриродничі науки та математикаГідролог
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаПриродничі науки та математикаГеолог
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїІнженер з охорони праці
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїМорський інженер
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїІнженер-хімік
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїІнженер-електронік
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїІнженер-електрик
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїІнженер-біохімік
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїЕнергетик
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїАвіакосмічний інженер
iТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаПриродничі науки та математикаІсторик

Питання до себе

Ми рекомендуємо перед консультацією з фахівцем із профорієнтації відповісти для себе на такі питання:

Які професійні сфери для мене цікаві?

Чим вони мене приваблюють?

Що в цих сферах є від дослідницької та реалістичної спрямованості?

Які характеристики, на мою думку, найбільш потрібні спеціалісту у цих сферах?

Як я зможу в цікавих для мене сферах використовувати свої сильні сторони: відкритість до нового, емоційну стабільність і відповідальність?

В яких сферах я найкраще зможу проявити когнітивну гнучкість і усвідомленість?