Звіт консультанта
за результатами тестування

Злата, 9 клас

Ідентифікатор: sample
Тест пройдено 17 листопада 2020 року за 87 хв.

Цей звіт призначений для фахівців із профорієнтації.

Він містить деталізовані індивідуальні результати тестування, описи для професійного аналізу та списки рекомендацій.

Ми рекомендуємо не інтерпретувати результати цього звіту без фахівця з профорієнтації, щоб уникнути хибних трактувань, висновків і рішень щодо професійного майбутнього.

На основі цього звіту фахівець із профорієнтації будує попередні висновки та гіпотези, перевіряє та доповнює їх протягом консультації, спільно з користувачем формуючи рекомендації та план дій.

Рекомендовані кроки роботи:

  1. Ознайомлення з умовами й особливостями проходження тестування, формування індивідуалізованого запиту, ознайомлення з вибором професійних сфер і питаннями самопідготовки користувача.

  2. Перегляд умов, що можуть впливати на результати: показники суб’єктивного благополуччя та життєві умови користувача.

  3. Розгляд м’яких навичок і базових компетенцій.

  4. Розгляд особистісних якостей, сильних сторін і точок росту.

  5. Перегляд професійних спрямованостей із урахуванням попередніх результатів.

  6. Розгляд найбільш відповідних професійних напрямів: професійне поле, кластер і шлях.

  7. Визначення кроків для подальшого руху користувача.

Суб’єктивне благополуччя

Суб’єктивне благополуччя
73
Суб’єктивне благополуччя в сім’ї
80
Суб’єктивне благополуччя у школі
66
Суб’єктивне благополуччя у ставленні до себе
74

Суб’єктивне благополуччя відображає загальний рівень сприятливості соціального середовища людини, наявність стресів, конфліктів, непорозумінь. Цей показник варто розглядати перед аналізом основних результатів, оскільки стрес чи несприятливі життєві умови можуть відображатися на результатах тестування.

Суб’єктивне благополуччя

Виражене на дуже високому рівні. Людина впевнена у собі, відчуває, що має вплив на власне життя, позитивно ставиться до себе та оточення. Має виражені ресурси й опору — як внутрішні, так і на близьких людей і стосунки з ними.

Суб’єктивне благополуччя в сім’ї

Людина має стосунки вдома, в яких є дуже багато підтримки та розуміння. Близьке коло є безпечним і ресурсним для неї. Вона відчуває міцну опору в сім’ї, багато віри в себе від близьких.

Суб’єктивне благополуччя у школі

Стосунки в школі з учителями та ровесниками загалом є розуміючими та підтримуючими. Людина відчуває віру в себе, власну можливість обирати, спиратися на себе і свою думку та впливати на те, що відбувається.

Суб’єктивне благополуччя у ставленні до себе

Людина дуже впевнена у собі, позитивно оцінює власні здібності, щиро вірить у свої сили. Вміє спиратися на себе, власні сильні сторони, оптимістично налаштована. Не схильна до надмірних тривог.

Рівень суб’єктивного благополуччя, впевненості в собі та оточенні, можливість почуватися спокійно, не напружено в різних контекстах впливає на рівень вираженості м’яких навичок та особистісних характеристик.

Якщо людина знаходиться у стресових умовах, відчуває тиск на себе, невпевнена в собі, її когнітивні здібності можуть знижуватися, вона буде схильна знецінювати власні сильні сторони, не вірячи у них.

Ці дані важливо враховувати, розглядаючи наступні показники звіту.

Базові компетентності

Усвідомленість
61
Критичне мислення
61
Вербальне критичне мислення
60
Логічне критичне мислення
60
Абстрактне критичне мислення
64
Вирішення проблем
55
Пріоритезація при вирішенні проблем
56
Результативність при вирішенні проблем
56
Опис власного вміння вирішувати проблеми
54

Відображають потенціал, який сприяє навчанню та ефективному опановуванню нового. Це основа інших (зокрема професійних) компетентностей і можливостей їхнього розвитку.

Зверніть увагу на вираженість окремих компетенцій: які з них є сильними сторонами та можуть допомагати працювати над точками зросту.

Розглядаючи показники за базовими компетенціями, враховуйте рівень суб’єктивного благополуччя. Якщо останній знижений, це може відображатися на інших показниках звіту. Актуальний стрес, особисті та міжособистісні проблеми можуть заважати проявити власні здібності повною мірою, впливати на впевненість у собі та власних силах.

Усвідомленість

Виражена на високому рівні. Людина здатна достатньо добре відслідковувати стани, емоції, а також оцінювати як власні здібності та рішення, так і здібності та рішення інших людей, прогнозуючи, чи правильно вона вирішує проблему. Вона має хороші навички спостереження, які допомагають їй розуміти себе, власні слабкі та сильні сторони, бажання та прагнення.

Критичне мислення

Проявлене на високому рівні. Людина здатна будувати висновки на основі інформації, розглядаючи логіку умовиводів та орієнтуючись у контексті. У неї добре виходить вибирати ефективні альтернативи, оцінюючи сильні та слабкі сторони аргументації, аналізуючи інформацію, виділяючи закономірності та відрізняючи основне від другорядного.

Вербальне критичне мислення

Проявлене на високому рівні. Людина легко працює з текстами, відділяючи основні ідеї від другорядних, орієнтуючись у текстах і відшуковуючи потрібну інформацію, аналізуючи її. Здатна коректно узагальнювати, переходячи від аргументів до правильних висновків.

Логічне критичне мислення

Проявлене на високому рівні. Людина здатна робити коректні висновки з отриманої інформації, спираючись на закони логіки, аналізуючи та узагальнюючи. Вона загалом здатна розмежовувати достатні та необхідні умови, коректно оцінювати істинність тверджень, переходячи від причин до наслідків.

Абстрактне критичне мислення

Проявлене на високому рівні. Людина здатна аналізувати та структурувати інформацію, виділяти конкретне з загального, знаходити послідовності й абстрагуватися від несуттєвих деталей. Здатна працювати зі малозрозумілою, узагальненою та візуальною інформацією.

Вирішення проблем

Виражене на середньому рівні. Людина загалом здатна виявляти проблеми, оцінювати альтернативи, вибираючи рішення та реалізовуючи його. Але це не завжди дається просто, на різних етапах можуть виникати складнощі: іноді може бути складно виявити невідповідність і проблему або ж оцінити доступні альтернативні рішення, вибравши найбільш ефективне.

Пріоритезація при вирішенні проблем

Виражена на середньому рівні. Людина здатна виділяти важливі задачі на фоні другорядних. Втім, у певні моменти може мати труднощі з розподілом задач за важливістю та швидкістю виконання, використовувати другорядні критерії для оцінювання та пріоритизації завдань.

Результативність при вирішенні проблем

У людини виходить застосовувати свої навички вирішення проблем та критичного мислення на практиці, розв’язуючи прикладні задачі та виконуючи завдання. Проте це не завжди дається їй просто та іноді вона може почуватися розгубленою, коли потрібні практичні рішення.

Опис власного вміння вирішувати проблеми

Людина описує власні навички вирішення проблем на середньому рівні. Вона вважає себе достатньо ефективною у виявленні труднощів і розв’язанні задач, але не завжди може реалізувати власні ідеї та рішення повною мірою. Важливим є співвідношення опису власного вміння вирішувати проблеми і показників пріоритизації та результативності при вирішенні проблем. Що ближчі значення цих показників, то реалістичніше людина оцінює власні здібності.

Соціальні компетентності

Емоційна компетентність
47
Емоційна компетентність при розумінні контексту
54
Опис власної емоційної компетентності
41
Доброзичливість
47
Емоційна стабільність
51

Соціальні компетентності відображають потенціал, що дозволяє ефективно керувати соціальними взаємодіями. Виражаються в навичках (емоційних, когнітивних, соціальних, поведінкових), необхідних для соціальної адаптації, продуктивної взаємодії з соціальним оточенням.

Розглядаючи показники за соціальними компетенціями, враховуйте рівень суб’єктивного благополуччя. Проблеми в школі, сім’ї чи внутрішні розбіжності можуть впливати на соціальну взаємодію, провокувати невпевненість у собі чи конфліктність.

Емоційна компетентність

Виражена на середньому рівні. Людина розуміє вплив емоцій на поведінку та ухвалення рішень, вона схильна брати до уваги почуття. Втім, їй не завжди легко оцінити власний стан чи почуття інших людей, або ж розпізнати за емоціями потреби чи мотиви вчинків.

Емоційна компетентність при розумінні контексту

Людина намагається враховувати емоційну складову при безпосередній взаємодії, при розпізнаванні мотивів і потреб інших людей. Проте їй це не завжди вдається легко, та іноді у неї не виходить зрозуміти почуття інших, які спонукають їх до певних дій.

Опис власної емоційної компетентності

Людина низько оцінює власні вміння розуміти емоції та почуття (як свої, так і інших людей). Вона невпевнена у власній емоційній компетентності. На цей показник може впливати соціальна тривога, наявність конфліктів чи загальна невпевненість.

Що ближче рівень самооцінки власної емоційної компетентності та здатність до розуміння контексту, врахування емоцій, то краще людина усвідомлює та точніше оцінює свої здібності та вміння.

Доброзичливість

Виражена на середньому рівні. Людина цінує близьке коло спілкування, втім, може відчувати складнощі при побудові довірливих стосунків. Вона цінує відкритість і взаємодопомогу, але водночас зважає на свої потреби й інтереси. Може бути прямолінійною та відвертою, якщо це необхідно.

Емоційна стабільність

Проявляється на середньому рівні. Людина є емоційною та чуттєвою, може підпадати під вплив емоцій, але вміє опановувати свій стан. Хоча іноді це може бути для неї складно. Здатна до обдуманих рішень, але іноді може захоплюватися та діяти нерозважливо.

Здатність до змін

Толерантність до невизначеності
44
Поточна толерантність до невизначеності
45
Опис власної толерантності до невизначеності
43
Когнітивна гнучкість
69
Відкритість до нового
56

Здатність до змін проявляється у здатності змінювати власні стратегії, переконання, способи взаємодії, передбачаючи зміни та реагуючи на них, адаптуючись до нових умов; відображається також у позитивному ставленні до змін, цікавості до новизни.

Толерантність до невизначеності

Виражена на низькому рівні. Людина негативно ставиться до невизначеності. Їй непросто адаптовуватися до обставин, що постійно змінюються, зберігати спокій та ефективно працювати в умовах непевності, коли є багато невідомого. Невпевнено почувається в умовах різких змін.

Поточна толерантність до невизначеності

Стикаючись із невизначеністю в реальних умовах, людина може зберігати спокій, хоча це не завжди для неї просто. У певних ситуаціях вона може відчувати напруження та негативні емоції в умовах різких змін. Втім, іноді мінливість сприймається спокійно.

Опис власної толерантності до невизначеності

Людина низько оцінює власну толерантність до невизначеності. Вона не любить ситуації, які передбачають велику кількість варіантів розвитку подій. Намагається мінімізувати непрогнозованість, невідомість у своєму житті. Негативно ставиться до невизначеності.

Близькість описів опису власної толерантності до невизначеності та самопочуття в ситуаціях реального зіткнення з невизначеністю говорять про усвідомлення людиною своїх рис, реалістичне сприйняття себе.

Когнітивна гнучкість

Проявляється на дуже високому рівні. Людині легко відслідковувати зміни та реагувати на них, вона здатна утримувати увагу на різних контекстах, перемикатися між ними, обираючи рішення відповідно до актуальних умов. Швидко адаптує свої стратегії, реагуючи на зміни.

Відкритість до нового

Проявляється на середньому рівні. Людина проявляє цікавість до новинок, нових ідей та експериментів, але водночас цінує послідовність і перевірені стратегії. Не схильна до змін заради змін. Іноді може проявляти обережність, коли мова йде про кардинальні зміни звичного.

Проактивність

Енергійність
38
Відповідальність
47

Проактивність проявляється як орієнтація на створення змін, вияв ініціативи, схильність ухвалювати рішення та будувати власну діяльність, випереджаючи можливі зміни в майбутньому.

Енергійність

Виражена на низькому рівні. Для людини важлива розміреність, вона не любить поспіх. Цінує особистий простір, схильна вибирати індивідуальну діяльність та роботу у власному темпі. Не любить багатозадачності та великих компаній.

Відповідальність

Проявляється на середньому рівні. Людина вміє розплановувати свою діяльність і підтримувати мотивацію, коли це для неї важливо. Але це не завжди дається просто, іноді може кидати почате, втрачаючи інтерес. Схильна поєднувати спонтанність і послідовність.

У формуванні проактивної позиції беруть участь також такі характеристики та компетентності, як вирішення проблем, усвідомленість, толерантність до невизначеності, підприємницькі інтереси.

Інформаційно-цифрова компетентність

Інформаційно-цифрова компетентність
51

Інформаційно-цифрова компетентність — навички безпечного користування цифровими ресурсами (з турботою про інформаційну безпеку), здатність користуватися вебплатформами, знаходячи, оцінюючи та використовуючи інформацію для виконання задач і вирішення проблем.

Виражена на середньому рівні. Людина обізнана щодо базових правил дотримання конфіденційності при користуванні вебресурсами, але не завжди уважна до цих правил. Іноді може обирати швидкі рішення, ставлячи під загрозу персональну інформацію.

Професійна спрямованість

i Дослідницька — 59

r Реалістична — 54

e Підприємницька — 53

a Художня — 47

c Конвенціональна — 44

s Соціальна — 37

I Дослідницька спрямованість

Проявляється у вивченні нового та вирішенні проблем, у пошуку й аналітичності, поєднанні відкритості й інтересу та структурованості. Вашими сильними сторонами є допитливість у поєднанні з обґрунтованістю та критичним мисленням. Для вас важлива незаангажованість, можливість перевіряти висновки, бачити різні варіанти, критично їх оцінюючи. Об’єктивність і неупередженість — ось цінність для вас.

Гасло дослідницької спрямованості: «Як я можу це перевірити або виміряти?».

Особистісна характеристика, пов’язана з дослідницькою спрямованістю: відкритість до нового.

Професійні контексти, близькі для дослідницької спрямованості, — це сфери, які мають певну невизначеність і вимагають гнучкості у поглядах і рішеннях, аналітичності, вміння перевіряти власні гіпотези та не боятися помилитися, це дослідження у найрізноманітніших проявах.

Сильні сторони: аналітичні, критичні, відкриті до нового, неупереджені.
Слабкі сторони: їм може бути складно приймати обмеження, будувати довірливі стосунки чи просувати власні інтереси.

Враховуючи високу вираженість цієї спрямованості, варто розглядати сфери, де ви зможете проявляти допитливість і критичність, відшуковуючи нові рішення, і досліджувати нове.

R Реалістична спрямованість

Виявляється в орієнтації на практичну діяльність, любові до роботи руками, бажанні бачити конкретні результати власної діяльності. Практичність у роботі, вміння вирішувати прикладні проблеми є вашим хистом. Для вас важлива можливість бачити конкретні результати діяльності, чесність і прямолінійність у роботі. Практична обґрунтованість, доцільність у всьому — ось цінність для вас.

Гасло реалістичної спрямованості: «Як я можу це зробити чи полагодити?».

Особистісні характеристики, пов’язані з реалістичною спрямованістю: відповідальність і інтровертованість.

Професійні контексти, близькі для реалістичної спрямованості, — це сфери, які передбачають роботу найперше з речами та конкретними об’єктами, а не абстрактними ідеями чи людьми; можливість «відчувати» свою роботу руками, використовувати технічний, інженерний погляд на роботу.

Сильні сторони: послідовні та практичні, орієнтовані на результат.
Слабкі сторони: можуть некомфортно почуватися в соціальних контекстах, їм складно розпізнавати потреби та мотиви інших.

Враховуючи вираженість цієї спрямованості, варто звертати увагу на сфери, які пов’язані з прикладними задачами та результатами, які можна побачити та об’єктивно виміряти.

E Підприємницька спрямованість

Полягає в орієнтації на можливості, у пошуку та використанні переваг. Ви орієнтовані на результат, схильні ставити конкретні цілі та отримувати задоволення від вирішення проблем на шляху до цілі. Для вас цінні конкретні результати власної роботи, а пошук можливостей, вміння перетворювати ідеї на проєкти є вашою сильною стороною.

Гасло підприємницької спрямованості: «Які вигоди я можу отримати, вирішуючи ці проблеми?».

Особистісні характеристики, пов’язані з підприємницькою спрямованістю: відповідальність, енергійність.

Професійні контексти, близькі для підприємницької спрямованості, — це сфери, де можна ставити конкретні цілі, шукаючи можливості та шляхи досягнення результату й отримання вигоди, вирішувати проблеми.

Сильні сторони: орієнтовані на результат та вирішення проблем, цілеспрямовані, настирні.
Слабкі сторони: іноді можуть бути надміру конкурентними, упередженими, неуважними до широкого контексту.

Враховуючи помірну вираженість цієї спрямованості, варто звертати увагу на сфери, пов’язані з можливістю брати участь в організації робочих процесів, відчувати залученість у розвиток проєктів і вирішення робочих проблем.

Послідовність професійних уподобань

Цей показник знаходиться на високому рівні. Це означає, що людину цікавлять близькі спрямованості, які добре поєднуються між собою. Професійні контексти, що відповідають таким спрямованостям, є досить поширеними, людина матиме більше пропозицій потенційних діяльностей, які відповідають її комбінації спрямованостей. Водночас і конкуренція в цих професійних напрямах буде вищою, бо більша кількість людей матиме подібні спрямованості.

Також звертайте увагу на вираженість різних спрямованостей. Якщо за більшістю спрямованостей людина отримала невисокі бали, це може говорити про низьку вмотивованість чи складнощі з розумінням власних бажань.

Вибір професійних сфер

Розглядайте професійні спрямованості в комбінації з особистісними характеристиками та компетенціями. Проаналізуйте разом із людиною сфери, які є близькими до її комбінації спрямованостей, починаючи від точного збігу та поступово розширюючи пошук.

Сконцентруйтеся на визначенні професійного шляху, кластеру та поля, які найкраще відповідають комбінації спрямованостей і особистісним характеристикам людини.

За потреби визначте професійні контексти, кластери, які потребують глибшого дослідження людиною, та сформуйте список подальших самостійних кроків.

Нижче наведено перелік професійних сфер, кластерів і шляхів з прикладами професій, які близькі до професійних спрямувань людини. Цей перелік ґрунтується на даних Професійної інформаційної мережі (O*NET).

Кількість наведених прикладів напрямів і професій залежить від поширеності комбінації професійних спрямованостей. Наприклад, за переважання конвенційної, підприємницької та реалістичної спрямованостей людина отримає чимало варіантів для вибору. А за переважання художньої, конвенційної та дослідницької спрямованостей список запропонованих варіантів буде значно меншим, точних збігів при цьому може навіть не бути.

Чим ближче одне до одного знаходяться літери спрямованостей на шестикутній моделі Голланда, тим поширенішими є ці комбінації спрямованостей і тим більше запропонованих варіантів вибору та точних збігів матиме людина.

Концентруйтеся на визначенні найближчих для людини професійних напрямів, кластерів, а не конкретних професій.

Професійні спрямованості

Код Професійне поле Професійний кластер Професійний шлях Приклади професій
ireСільське господарство, продовольство та природні ресурсиСільське господарство, продовольство та природні ресурсиЕнергопостачальні, монтажні та технічні системиІнженер у галузі сільського господарства
ireСільське господарство, продовольство та природні ресурсиСільське господарство, продовольство та природні ресурсиОхорона навколишнього середовищаІнженер з водопостачання та водовідведення
ireТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаПриродничі науки та математикаПланувальник відновлення довкілля
ireТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаПриродничі науки та математикаСпеціаліст із охорони ґрунтів і водних ресурсів
ireТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїГеоінженер
ireТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїІнженер з пожежної безпеки
ireТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїІнженер наносистем
ireТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїФахівець із матеріалознавства
irОхорона здоров’яОхорона здоров’яБіотехнологічні дослідження та розробкиБіомедичний інженер
irОхорона здоров’яОхорона здоров’яДіагностичні послугиТехнолог цитогенетичних досліджень
irОхорона здоров’яОхорона здоров’яТерапевтичні послугиВетеринар
irОхорона здоров’яОхорона здоров’яТерапевтичні послугиПатолог
irОхорона здоров’яОхорона здоров’яТерапевтичні послугиСтоматолог-ортопед
irСільське господарство, продовольство та природні ресурсиСільське господарство, продовольство та природні ресурсиРослинництвоФахівець у галузі сільського господарства
irСільське господарство, продовольство та природні ресурсиСільське господарство, продовольство та природні ресурсиТваринництвоЗоолог
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаПриродничі науки та математикаГеолог
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаПриродничі науки та математикаГідролог
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаПриродничі науки та математикаМікробіолог
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаПриродничі науки та математикаНауковець
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаПриродничі науки та математикаНауковець із дослідження нових елементів
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаПриродничі науки та математикаФізик
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїАвіакосмічний інженер
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїЕнергетик
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїІнженер-біохімік
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїІнженер-електрик
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїІнженер-електронік
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїІнженер з охорони праці
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїІнженер-хімік
irТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаТехніка та технологіїМорський інженер
iТехніка, виробництво та технологіїНаука, техніка, інженерія та математикаПриродничі науки та математикаІсторик

Додаткові комбінації

Якщо вам потрібно розглянути інші комбінації кодів, не зазначені в цій таблиці, скористайтеся конструктором поєднань професійних спрямованостей.

Додаткові комбінації варто розглядати, якщо:

  • різниця в балах між першою та другою літерою професійної спрямованості за кодом Голланда є незначною — у такому випадку ви можете змінювати ці літери місцями;

  • різниця в балах між третьою літерою та наступною спрямованістю, яка не увійшла в код, є незначною, ви можете змінювати третю літеру коду;

  • спільно з користувачем ви хочете дослідити більше комбінацій із першою літерою коду професійної спрямованості Голланда.